skip to Main Content

Arbetsmiljöverkets föreskrifter om systematiskt arbetsmiljöarbete (SAM) är utformade för att säkerställa att arbetsmiljön på svenska arbetsplatser är säker och hälsosam. Dessa föreskrifter, som finns specificerade i AFS 2001:1, betonar vikten av ett strukturerat och kontinuerligt arbete för att identifiera och hantera arbetsmiljörisker. Här är en utförlig genomgång av SAM, dess syfte, komponenter och ansvarsfördelning.

Syfte och Mål

Syftet med SAM är att förebygga ohälsa och olycksfall samt att skapa en tillfredsställande arbetsmiljö. Genom att arbeta systematiskt med arbetsmiljöfrågor ska arbetsgivare och arbetstagare tillsammans kunna identifiera och åtgärda risker innan de leder till skador eller sjukdomar.

Huvudkomponenter i SAM

Systematiskt arbetsmiljöarbete kan delas in i flera centrala komponenter som tillsammans skapar en helhetslösning för en säker arbetsmiljö:

Undersökning och Riskbedömning

  • Arbetsgivaren ska regelbundet undersöka arbetsmiljön och bedöma riskerna. Detta innebär att identifiera potentiella faror och analysera hur allvarliga dessa är. Riskbedömningen är en grundläggande del av SAM och ska dokumenteras noggrant. Syftet är att få en klar bild av vilka risker som finns och hur de kan påverka arbetstagarna.

Åtgärder

  • När riskerna har identifierats måste arbetsgivaren vidta åtgärder för att eliminera eller minimera dessa. Åtgärderna kan vara tekniska, organisatoriska eller beteendemässiga. Exempel på åtgärder inkluderar att förbättra ventilation, införa skyddsutrustning eller ändra arbetsprocesser för att minska exponering för farliga ämnen eller situationer.

Uppföljning

  • Det är viktigt att arbetsgivaren följer upp de vidtagna åtgärderna för att säkerställa att de har haft önskad effekt. Uppföljning innebär att kontrollera att riskerna har minskat eller eliminerats och att arbetsmiljön fortsatt är säker. Detta inkluderar regelbundna inspektioner och dialog med medarbetarna​.

Dokumentation

  • En viktig del av SAM är att dokumentera alla steg i arbetsmiljöarbetet. Detta inkluderar riskbedömningar, planerade och genomförda åtgärder samt resultat från uppföljningar. Dokumentationen fungerar som ett verktyg för att följa upp arbetsmiljöarbetet och som bevis på att arbetsgivaren uppfyller sina skyldigheter​.

Roller och Ansvar

Arbetsmiljöarbetet enligt SAM innebär att alla på arbetsplatsen har en roll att spela, även om det yttersta ansvaret ligger hos arbetsgivaren:

  • Arbetsgivaren: Har det övergripande ansvaret för att SAM implementeras och fungerar. Arbetsgivaren ska se till att arbetsmiljöarbetet är en integrerad del av den dagliga verksamheten och att alla medarbetare är involverade. Detta inkluderar att tilldela resurser och tid samt att se till att nödvändig utbildning och information finns tillgänglig​.
  • Skyddsombud: Representerar arbetstagarna och har en viktig roll i att övervaka att arbetsmiljöreglerna följs. Skyddsombudet ska samarbeta med arbetsgivaren för att identifiera och åtgärda arbetsmiljörisker samt verka för en god arbetsmiljö.
  • Arbetstagare: Arbetstagarna har också en viktig roll i SAM. De ska medverka i arbetsmiljöarbetet genom att rapportera risker och tillbud samt genom att följa de instruktioner och rutiner som finns för att säkerställa en säker arbetsmiljö​.

Specifika Föreskrifter och Regelverk

SAM regleras av Arbetsmiljöverkets föreskrift AFS 2001:1. Denna föreskrift kompletteras av andra viktiga föreskrifter, som AFS 2015:4 om organisatorisk och social arbetsmiljö (OSA), vilken hanterar psykosociala aspekter av arbetsmiljön, såsom arbetsbelastning, stress och kränkande särbehandling.

Kontinuerlig Process

Arbetsmiljöverket beskriver SAM som en kontinuerlig process, ofta illustrerad som ett hjul där aktiviteterna undersökning, riskbedömning, åtgärder och uppföljning återkommer regelbundet. Denna cykliska process säkerställer att arbetsmiljöarbetet aldrig stannar av utan ständigt förbättras och anpassas efter nya förhållanden och risker​.

Sammanfattning

SAM är en strukturerad metod för att skapa och upprätthålla en säker arbetsmiljö. Genom att systematiskt arbeta med att identifiera och hantera risker kan arbetsgivare och arbetstagare tillsammans bidra till att förebygga olyckor och ohälsa. Arbetsmiljöverkets föreskrifter erbjuder en tydlig vägledning för hur detta arbete ska bedrivas och betonar vikten av kontinuerlig uppföljning och dokumentation.

För mer information och detaljerade riktlinjer, besök Arbetsmiljöverkets hemsida eller läs igenom föreskrifterna AFS 2001:1 och AFS 2015:4​.

Back To Top