skip to Main Content

FR2000 är en kravstandard för ledningssystem med fokus på kvalitet, miljö och arbetsmiljö. Standarden utgår från principerna i ISO-standarderna 9001, 14001 och ISO 45001 och innehåller krav på policy, mål och handlingsplaner, lagar och andra krav, marknad och försäljning, konstruktion, utveckling, inköp, produktion, leverans, interna revisioner, avvikelsehantering och förbättringar samt ledningens genomgång.

FR2000 bedöms som likvärdig med ISO-standarderna i offentliga upphandlingar.

Ett erhållet FR2000 certifikat är ett bevis på att det finns struktur, kontroll och systematik gällande ett företages arbete med kvalitet, miljö och arbetsmiljö.

FR2000 är applicerbart inom alla branscher för främst till små och mellanstora företag.

Det finns två anledningar till varför en verksamhet väljer att bli certifierade

Den ena är att det finns kundkrav på uppvisat certifikat samt när det är inskrivet i upphandlingsunderlag. FR2000 är idag vedertaget som krav i samband med LOU ”Lagen om offentlig upphandling” och har samma likvärdighet som ovanstående ISO standarder.

Det andra är att låta standardens krav skapa förutsättningar för struktur, förbättringsarbete och tydlighet i en organisation. Kraven i standarden hjälper verkligen företag att tänka till för att hitta systematiska och verkningsfulla lösningar.

Vem äger standarden?

FR2000 kravstandard förvaltas av en ekonomisk förening där medlemsföretagen utser en styrelse och ett råd. Föreningens uppgift är att utveckla FR2000 och göra standarden attraktiv och tillgänglig för så många företag som möjligt.

Certifieringsorgan

Enbart ackrediterade certifieringsorgan anlitas för certifieringsprocessen och utställande av FR2000 certifikat. Det innebär att certifieringsbolagen utgår från samma revisonsförfaranda som för ISO.

”FR2000 ger också mindre företag möjlighet att vara med i offentliga upphandlingar, där det ofta krävs att leverantören har ett certifierat ledningssystem.”

Thomas Dahlberg, ordförande,
FR2000 i Sverige ekonomisk förening

Thomas Dahlberg
Back To Top