skip to Main Content

“FR2000 skapar trygghet mellan köpare och säljare”

Ett certifikat är ett bevis på att en oberoende revisor har varit kundens “ögon” in i en leverantörs verksamhet för att kontrollera det systematiska arbetet vad gäller kvalitet, miljö och arbetsmiljö.

FR2000 är ett utmärkt alternativ till ISO för både offentliga upphandlingar samt privata bolag att använda sig av.

En standard för små och mellanstora företag – Svenska förhållanden

FR2000 är framtaget för svenska förhållande och som ett alternativ till ISO och lämpar sig mycket väl för små och mellanstora företag i alla branscher. FR2000 är vedertaget som praxis i samband med upphandlingar och vid kravställande på leverantörer. Standarden har utvecklats under 25 år och är idag en heltäckande standard som i princip kan ersätta de tre ISO standarderna ISO 9001, ISO 14001 och ISO 45001.

För det lite mindre och det mellanstora företaget innebär detta stora fördelar vad gäller begriplighet och kostnader. En Standard istället för tre. I ISO standarderna är kraven formulerade på ett sätt för att kunna appliceras i verksamheter oberoende av ett lands förutsättningar och lagstiftning. FR2000 tar hänsyn till svenska förutsättningar och eftersom vi har förhållandevis stark lagstiftning på både miljö och arbetsmiljöområdet så har kraven formulerats därefter och ibland förenklats.

En standard att lita på

Att utgå från FR2000 för sitt ledningssystem leder fram till samma viktiga grundkomponenter som med ISO, det vill säga slutresultat blir likvärdigt. För oss som jobbar med dessa frågor professionellt, det vill säga konsulter och revisorer mm, ser egentligen ingen större skillnad mellan ISO och FR2000 i ett ledningssystem.

Certifikaten ställs ut enbart av etablerade certifieringsbolag som innehar ackreditering av SWEDAC. Det innebär att anlitade certifieringsbolag följer samma procedurer och rutiner som för ISO.

FR2000 är en kravstandard för ledningssystem med fokus på kvalitet, miljö, arbetsmiljö och brandskydd. Standarden utgår från principerna i ISO-standarderna 9001, 14001 och OHSAS 18001 (ISO 45001) och SRVFS 2004:3 för brandskydd och innehåller krav på policy, mål och handlingsplaner, lagar och andra krav, marknad och försäljning, konstruktion, utveckling, inköp, produktion, leverans, interna revisioner, avvikelsehantering och förbättringar samt ledningens genomgång.
FR2000 bedöms som likvärdig med ISO-standarderna i offentliga upphandlingar.

Back To Top