skip to Main Content
070-690 44 00 info@fr2000.se

FR2000 Verksamhetsledning (FR2000) innehåller krav på ett integrerat ledningssystem för kvalitet, miljö, kompetensförsörjning, hälsa och säkerhet och kan användas av alla typer av organisationer. Uppbyggnaden speglar en beställnings väg genom organisationen, från offert till avslutad affär.

Systemet utgår från ISO 9001, ISO 14001 och SS 62 40 70 samt Arbetsmiljöverkets föreskrifter om systematiskt arbetsmiljöarbete, AFS 2001:1 och Räddningsverkets allmänna råd om systematiskt brandskyddsarbete, SRVFS 2004:3.

FR2000 är dock enklare att införa och använda eftersom alla delarna är integrerade till ett enda system. Organisationen skall kunna införa systemet utan att vara beroende av extern hjälp. Kostnaden för certifiering är också lägre än för ISO-standarderna.

FR2000 innehåller 7 kapitel där strukturen är flödesorienterad. Detta innebär att man i praktiken kan börja uppbyggnaden från kapitel 1 till 7. Kraven på kvalitet, miljö, kompetensförsörjning, hälsa och säkerhet är integrerade på ett logiskt sätt. Organisationsbeskrivningen används som en första inventering av nuläget och kan därefter användas som ett marknadsföringsmateriel efter systemuppbyggnaden.

I praktiken inte så mycket, kraven på kvalitet respektive miljö är likartade. Men FR2000 innehåller också krav på kompetensförsörjning, hälsa och säkerhet. Trots detta kostar FR2000 mindre att införa och certifiera. Tillsynen över revisorerna är också likartad. SWEDAC utövar tillsyn över ISO-revisorerna, Rådet för FR2000 över FR2000-revisorerna. Vi har dessutom valt att använda oss av certifieringsorgan som står under tillsyn av SWEDAC, vilket säkerställer att revisorerna har erfoderlig kompetens.

Det finns flera goda skäl till varför man ska välja FR2000 framför ISO. Den kanske viktigaste orsaken är att FR2000 gör en tolkning av ISO-standarderna som är flödesorienterad och därmed mer pedagogisk. Det blir lättare att förstå för att man känner igen sig i sin egen verksamhet.

Nej, eftersom FR2000 innehåller krav på både kvalitet, miljö, kompetensförsörjning, hälsa och säkerhet, räcker inte ISO-certifikaten för att visa att man uppfyller alla krav.

Ja. FR2000 innehåller samtliga krav som finns i ISO 9001.

Ja. FR2000 innehåller samtliga krav som finns i ISO 14001.

Steg 1
Skriva en handbok som omfattar alla dina rutiner i ditt företag samt de krav som finns i baskraven och eventuella tilläggskrav samt införa de rutiner som saknades. Systemet ska ha varit i drift under minst tre månader innan den initiala revisionen.

Steg 2
Från hemsidan www.fr2000.se / beställ och hämta ta ut och fylla i en offertförfrågan och posta den till FR2000-kontoret. Med offertförfrågan ska du sända med organisationsbeskrivningen som är ett sammandrag av ditt företags rutiner. Du måste också skicka med den miljöutredning som du genomfört i företaget.

Steg 3
FR2000-kontoret återkommer med en offert och ett avtal som du ska acceptera.

Steg 4
Den tilldelade revisorn kontaktar dig för att planera den förestående revisionen. Revisorn kommer att begära att du skickar din handbok till honom/henne samt övrig information om företaget. Ni kommer också att bestämma en tidpunkt när han kommer för att göra revisionen rent fysiskt hos er.

Steg 5
Revisionen genomförs hos er och en revisionsrapport skrivs med de avvikelser som upptäckts och ni får en tid på er att rätta till avvikelserna.

Steg 6
När allt är åtgärdat och revisorn eventuellt även genomfört ett uppföljande besök sänds revisionsrapporten med samtliga avvikelserapporter till FR2000-kontoret. Rapporterna granskas av revisionsorganets revisionsledare som har uppdraget att utfärda certifikatet på uppdrag av Rådet för FR2000.

Ett paraplycertifikat kan användas av organisationer som har likartad verksamhet och har en moder som ansvarar för de underliggande kontoren/verkstäderna/butikerna.

Organisationens moder sköter revisionerna hos de underliggande verksamheterna under en treårsperiod. Den yttre granskningen sköts av vår revisor. Modern granskas årligen medan de underliggande verksamheterna granskas slumpmässigt under treårsperioden.

Det finns ett antal paket i olika prisklasser, beroende på den egna insatsen. Det allra billigaste är att köpa ett baspaket som innehåller:
Nyckeln till framgång med FR2000 Verksamhetsledning, som är en handledning för införande samt ett program som heter AutoFlowChart.

Ett Steg för Steg-paket i seminarieform kan kosta från 15.000 kronor upp till 150.000 kronor, beroende på innehåll och omfattning och vilken konsult man väljer. Det är viktigt att välja konsult med omsorg, till exempel genom att ta referenser.

Nej, man behöver inte använda någon konsult alls, om man inte vill! I en del organisationer finns redan tillräcklig kunskap för att införa systemet utan någon hjälp utifrån. Men om du skulle behöva hjälp, kan det vara klokt att välja en certifierad FR2000-konsult.

Back To Top