skip to Main Content

FR2000 har i praktiken funnits sedan 1993 och skapades när det stod klart att ISO-standarder var tunga och kostsamma för små och medelstora företag.

Första utgåvan med namnet FR2000 antogs 1996. Genom att anpassa innehållet och samtidigt behålla grunderna och principerna i ISO-standarderna har FR2000 blivit ett effektivt och värdefullt verktyg. Nedan följer några viktiga årtal i FR2000´s historia.

1990

Styrelsen i MVR (Mekaniska Verkstädernas Riksförbund) konstaterar i november 1990 att kvalitetsfrågorna alltmer kommer att vara centrala vid upphandling från sina medlemmars kunder.

1991

MVR tar fram utbildningsmaterialet ”Introduktion till ISO 9000” och en första kurs arrangeras i juni 1991 med 40 st. deltagare.

1992

MVR startar konsulthjälp till företag som önskar hjälp med att införa ett kvalitetssystem i sina företag. MVR tar fram ett utbildningsmaterialet ”Hur införa ett kvalitetssystem enligt ISO 9000” och en första kurs hålls i februari 1992 med 36 deltagare.
MVR konstaterar att ISO 9000 är allt för svårt för sina medlemsföretag att tolka och kostnaderna för ett certifikat kan bli allt för stora.

1993

Ett eget kvalitetssystem, MVR-Q, föds. En kommitté bildas som har till ansvar att fastställa kraven i MVR-Q som skall vara förankrat på den inhemska marknaden. Kommittén består av beställare, kvalitetspersoner och MVR-företag.

1994

Vid FR:s kongress i Västerås antogs en motion från Företagarna i Värmland om ett alternativ till ett godkänt kvalitetssäkringssystem för småföretag. I september 1994 bildas en arbetsgrupp inom FR som ska utarbeta ett system för små- och medelstora företag. Ett förslag läggs till FR i november.

1995

Fram till mitten av 1995 har MVR-Q implementerats i 73 företag varav 2 st. blivit reviderade mot systemkraven och därmed fått sitt certifikat.

1996

Lars Svedje anlitas som konsult i bildande av ett kvalitetsråd samt skribent till ett första utkast av kraven i FR2000 Kvalitet.
Augusti 1996 bildas FR2000:s kvalitetsråd och rådet utarbetar kraven i FR2000 Kvalitet.

1997

Februari 1997 godkänns den första kravspecifikationen för området kvalitet och samtidigt godkänns branschanpassningen för Solskyddsförbundet.
Under året adderas miljöområdet enligt ISO 14001 till FR2000 samt en verksamhetsbeskrivning som är baserad på USK (Utmärkelsen svensk Kvalitet).

1998

Under året fick kvalitetsrådet uppgift att vidareutveckla standarden så att den skulle bli trovärdigt på marknaden. FR2000 fick inte bli en egen och isolerad standard utan ISO skulle vara förebilden när det gäller ingående kravelement. Ett viktigt direktiv var att de ledningssystemet som företagen implementerar utifrån kraven skulle vara kostnadseffektivt, inte bli konsultdrivande och att certifieringskostnaden skulle uppfattas som rimlig. FR2000 skulle därmed bli ett varumärke som borgade för att dess företag som blivit reviderade aktivt arbetar med ständiga förbättringar i förhållande till sina kunder och övriga intressenter.
April 1998 godkänns kravspecifikationen för kvalitet, miljö och verksamhetsbeskrivning, 1998-04-23.

2003

Bildas FR2000 i Sverige ekonomisk förening. Föreningen lade ut uppdraget att sköta administration och marknadsföring av systemet på MVR Service AB.

2004

Rådet för FR2000 bildas med nya ledamöter som besitter kompetens inom de olika områdena inom FR2000.
Rådet får i uppdrag att utveckla kravstandarden mot att även integrera Systematiskt arbetsmiljöarbete enl. AFS 2001:1 och de nya kraven i Skydd mot olyckor.

2005

Juni 2005 godkänns kravspecifikationen för kvalitet, miljö, hälsa och säkerhet samt kompetensförsörjning och verksamhetsbeskrivning utgåva 050701.

2007

Samtliga certifierade företag har uppdaterat sig mot den nya kravstandarden.
SFK Certifiering AB (numera Qvalify AB) anlitas som oberoende part att utföra revisioner.

2013

Kravstandarden uppdaterades och publicerades 2013-01-01

2017

Kravstandarden uppdaterades och publicerades 2017-03-01

2022

Kravstandarden uppdaterades och publicerades 2022-07-01

Back To Top