skip to Main Content

En processkarta är ett visuellt verktyg som används för att beskriva och analysera de olika processerna inom ett ledningssystem. Genom att kartlägga processer kan organisationer få en tydlig översikt över hur arbete utförs, identifiera ineffektiviteter och säkerställa att alla steg följer standardiserade rutiner. Här är en utförlig beskrivning av vad en processkarta för ledningssystem är, dess fördelar och hur man skapar en effektiv processkarta.

Vad är en Processkarta?

En processkarta är en grafisk representation av en sekvens av aktiviteter eller steg som ingår i en specifik process. Den visar hur input omvandlas till output genom olika steg och hur dessa steg interagerar med varandra. Processkartor används ofta inom kvalitetsledning, miljöledning, arbetsmiljöledning och informationssäkerhet för att dokumentera och förbättra processer.

Fördelar med Processkartor

 1. Översikt och Klarhet: Ger en tydlig bild av hur processer fungerar och hur de är sammankopplade.
 2. Effektivitet: Hjälper till att identifiera och eliminera onödiga steg och flaskhalsar i processerna.
 3. Standardisering: Säkerställer att alla medarbetare följer samma arbetsrutiner, vilket minskar variationer och fel.
 4. Förbättring: Underlättar identifiering av förbättringsmöjligheter genom att visa var processer kan optimeras.
 5. Kommunikation: Förbättrar kommunikationen inom organisationen genom att alla medarbetare får en gemensam förståelse av processerna​.

Steg för att Skapa en Processkarta

1. Identifiera Processen:

 • Bestäm vilken process som ska kartläggas och dess syfte.
 • Definiera gränserna för processen (start- och slutpunkt).

2. Samla Information:

 • Intervjua medarbetare och samla in data om varje steg i processen.
 • Observera arbetsflöden och dokumentera alla aktiviteter och beslutspunkter.

3. Rita Ut Processen:

 • Använd symboler för att representera olika typer av aktiviteter (t.ex. ovaler för start/slut, rektanglar för aktiviteter, romber för beslut).
 • Visa sekvensen av steg och hur de är kopplade genom pilar.

4. Analysera Processkartan:

 • Granska kartan för att identifiera ineffektiviteter, dupliceringar och onödiga steg.
 • Diskutera med teamet för att få insikter och förslag på förbättringar.

5. Implementera Förbättringar:

 • Gör nödvändiga justeringar i processen baserat på analysen.
 • Dokumentera den reviderade processkartan och kommunicera förändringarna till alla berörda parter.

6. Uppföljning och Utvärdering:

 • Övervaka processen efter implementeringen för att säkerställa att förbättringarna ger önskat resultat.
 • Gör regelbundna uppdateringar av processkartan för att reflektera förändringar i verksamheten​.

Exempel på Processkarta

För att illustrera hur en processkarta kan se ut, kan vi ta exemplet av en enkel inköpsprocess:

 1.  Identifiera Behov: Avdelningen identifierar ett behov av material eller tjänster.
 2. Skapa Inköpsförfrågan: En inköpsförfrågan skapas och skickas till inköpsavdelningen.
 3. Granska och Godkänna: Inköpsavdelningen granskar och godkänner förfrågan.
 4. Välj Leverantör: Välj leverantör baserat på kriterier som pris, kvalitet och leveranstid.
 5. Skapa och Skicka Beställning: En beställning skapas och skickas till leverantören.
 6. Mottagning och Inspektion: Mottagning av varor/tjänster och inspektion för att säkerställa att de uppfyller specifikationerna.
 7. Betalning: Fakturan granskas och godkänns, och betalning utförs​.

Verktyg för Att Skapa visuella Processkartor

 • Microsoft Visio: Ett populärt verktyg för att skapa detaljerade processkartor.
 • Lucidchart: En webbaserad applikation för att skapa och dela processkartor.
 • Draw.io: Ett gratisverktyg som erbjuder omfattande funktioner för att rita processkartor.
 • Bizagi-modeller: Ett professionellt verktyg för att modellera och optimera affärsprocesser.

Sammanfattning

En processkarta är ett kraftfullt verktyg inom ledningssystem som hjälper organisationer att visuellt representera och analysera sina processer. Genom att skapa och använda processkartor kan organisationer förbättra sin effektivitet, säkerställa standardisering och främja kontinuerlig förbättring. Att regelbundet uppdatera och granska processkartor är avgörande för att upprätthålla en hög nivå av prestanda och anpassningsbarhet inom organisationen.

Back To Top