skip to Main Content

Att arbeta systematiskt med kvalitetsarbete inom en organisation kräver struktur och tydlighet. En checklista kan vara ett värdefullt verktyg för att säkerställa att alla aspekter av ledningssystemet för systematiskt kvalitetsarbete (SAM) hanteras korrekt. Nedan följer en detaljerad checklista som kan användas som stöd i detta arbete.

1. Fastställ Policy och Mål

 • Definiera en kvalitets- och miljöpolicy.
 • Sätt upp mätbara mål och delmål för kvalitetsarbetet.
 • Säkerställ att policyn och målen är kommunicerade och förstådda inom organisationen.

2. Ansvarsfördelning och Organisation

 • Klargör och dokumentera ansvar och befogenheter för alla medarbetare.
 • Utse en kvalitetsansvarig eller ett kvalitetsteam.
 • Säkerställ att ledningen aktivt stödjer kvalitetsarbetet.

3. Utbildning och Kompetensutveckling

 • Identifiera utbildningsbehov för alla medarbetare.
 • Planera och genomför relevanta utbildningar.
 • Dokumentera genomförda utbildningar och utvärdera deras effektivitet.

4. Dokumenthantering

 • Skapa och underhåll en dokumenthanteringsprocess.
 • Se till att alla dokument är lättillgängliga och uppdaterade.
 • Implementera versionshantering för att säkerställa att endast aktuella dokument används.

5. Processbeskrivning och Rutiner

 • Dokumentera alla kritiska processer och arbetsrutiner.
 • Skapa arbetsinstruktioner och checklistor för specifika arbetsmoment.
 • Genomför regelbundna översyner och uppdateringar av processdokumentation.

6. Riskhantering

 • Genomför riskbedömningar för att identifiera potentiella risker.
 • Utveckla och implementera åtgärder för att minska identifierade risker.
 • Följa upp och utvärdera riskhanteringsåtgärderna kontinuerligt.

7. Internrevision och Kontroll

 • Planera och genomför interna revisioner regelbundet.
 • Dokumentera resultat från revisioner och identifiera förbättringsområden.
 • Vidta korrigerande åtgärder baserat på revisionsresultaten.

8. Kundfokus och Kommunikation

 • Etablera rutiner för att hantera kundklagomål och feedback.
 • Kommunicera regelbundet med kunder för att förstå deras behov och förväntningar.
 • Använd kundfeedback för att förbättra produkter och tjänster.

9. Kontinuerlig Förbättring

 • Analysera prestandadata för att identifiera förbättringsmöjligheter.
 • Implementera förbättringsåtgärder och följ upp deras effektivitet.
 • Främja en kultur av kontinuerlig förbättring inom organisationen.

10. Utvärdering och Rapportering

 • Utvärdera kvalitetsarbetets effektivitet regelbundet.
 • Rapportera resultat och framsteg till ledningen och medarbetarna.
 • Justera strategier och mål baserat på utvärderingsresultaten.

11. Extern Revision och Certifiering

 • Förbered organisationen för externa revisioner.
 • Samarbeta med certifieringsorgan för att säkerställa efterlevnad av relevanta standarder.
 • Uppdatera ledningssystemet baserat på feedback från externa revisioner.

Resurser och Verktyg

 • Dokumentationssystem: Använd programvaror för dokumenthantering och versionskontroll, såsom SharePoint eller Google Drive.
 • Utbildningsplattformar: Använd digitala utbildningsplattformar för att hantera och spåra utbildningar, t.ex. Moodle eller Totara.
 • Riskhanteringsverktyg: Implementera verktyg för riskhantering, som ISO 31000-standarden.
 • Kundfeedbacksystem: Använd system för att samla in och analysera kundfeedback, t.ex. SurveyMonkey eller Net Promoter Score (NPS) plattformar.

Genom att använda denna checklista kan organisationer säkerställa att de följer ett systematiskt och strukturerat tillvägagångssätt i sitt kvalitetsarbete, vilket leder till förbättrad effektivitet, efterlevnad och kundnöjdhet.

Back To Top