skip to Main Content

ISO 9001 är en global standard för kvalitetsledningssystem, vägledande för organisationer världen över. Målet är att säkerställa hög kvalitet i produkter och tjänster genom strukturerad kvalitetsstyrning. Används i olika branscher som tillverkning, tjänster, hälso- och sjukvård, utbildning samt offentlig förvaltning. Oavsett storlek ger ISO 9001 en enhetlig ram för att skapa och bibehålla effektiva kvalitetsledningssystem. Fokus ligger på att uppfylla kundkrav och förbättra interna processer för att öka kundnöjdhet och affärsframgång.

Vad är ISO 9001 och vad inkluderar det?

Genom att följa ISO 9001 kan organisationer skapa och upprätthålla höga standarder, vilket är av yttersta vikt för att säkerställa kvalitet, effektivitet och överensstämmelse med internationella normer inom olika branscher och sektorer.

ISO 9001 inkluderar följande huvudpunkter:

Ledningens engagemang: Fastställer krav för att säkerställa att ledningen aktivt engagerar sig i att utveckla och bibehålla ett effektivt kvalitetsledningssystem.

Processorientering: Specificerar krav för att organisera och hantera verksamheten genom processer, vilket främjar effektivitet och kontinuerlig förbättring.

Kundfokus: Betonar vikten av att förstå och uppfylla kundkrav för att öka kundnöjdheten och stärka organisationens konkurrenskraft.

Internationellt samarbete: Fastställer riktlinjer för att hantera relationer med externa parter och leverantörer för att säkerställa samarbete och ömsesidig nytta.

Kontinuerlig förbättring: Främjar en kultur av ständig förbättring genom att fastställa krav för övervakning, utvärdering och förbättring av kvalitetsledningssystemet.

Dokumentation och registrering: Kräver noggrann dokumentation av processer och resultat för att säkerställa spårbarhet och underlätta revisioner.

Fördelar och syftet med ISO 9001

En av de primära fördelarna med att följa ISO 9001 är att det skapar en kultur av ständig förbättring inom organisationen. Genom att betona vikten av övervakning, utvärdering och förbättring av kvalitetsledningssystemet skapar standarden en mekanism för kontinuerlig utveckling och anpassning till förändrade förhållanden eller krav från intressenter.

ISO 9001 syftar också till att öka kundnöjdheten genom att inrätta tydliga processer för att förstå och uppfylla kundkrav. Genom att prioritera kundfokus inom organisationen strävar man efter att skapa produkter och tjänster som bättre motsvarar förväntningarna och behoven hos slutanvändarna.

En annan fördel med ISO 9001 är dess potential att öka organisationens konkurrenskraft på marknaden. Certifieringen fungerar som ett bevis på trovärdighet gentemot kunder och affärspartners, vilket kan öka förtroendet och underlätta affärstransaktioner.

Krav för ISO 9001 certifikat

För att erhålla ett ISO 9001-certifikat måste organisationer uppfylla ett antal krav som fastställts i standarden. Här är en översikt över några av de centrala kraven:

Ledningens engagemang: Ledningen måste vara aktivt engagerad i att utveckla och upprätthålla kvalitetsledningssystemet. Detta inkluderar att fastställa en kvalitetspolicy och mål som är i linje med organisationens övergripande målsättningar.

Processorientering: ISO 9001 kräver att organisationen organiserar och hanterar sina verksamhetsprocesser på ett systematiskt sätt för att uppnå ökad effektivitet och kvalitet.

Kundfokus: Organisationen måste tydligt förstå och uppfylla kundkrav för att öka kundnöjdheten och stärka konkurrenskraften.

Internationellt samarbete: Standarden inkluderar riktlinjer för hantering av relationer med externa parter och leverantörer för att säkerställa samarbete och ömsesidig nytta.

Kontinuerlig förbättring: ISO 9001 främjar en kultur av ständig förbättring genom krav på övervakning, utvärdering och förbättring av kvalitetsledningssystemet.

Dokumentation och registrering: Det krävs noggrann dokumentation av processer och resultat för att möjliggöra spårbarhet och underlätta revisioner.

Utveckling och utbildning: Organisationen måste tillhandahålla nödvändig utbildning och utveckling för att säkerställa att personalen har rätt kompetens och kapacitet för att utföra sina arbetsuppgifter.

Intern revision: Standarden kräver att organisationen regelbundet utför interna revisioner för att säkerställa att kvalitetsledningssystemet fungerar korrekt och uppfyller standardens krav.

Dessa krav är endast en översikt, och organisationer bör noga studera och följa samtliga krav i ISO 9001 för att uppnå och behålla certifieringen. Det är också vanligt att organisationen samarbetar med ett certifieringsorgan för att genomföra den nödvändiga certifieringsprocessen.

Kan du välja FR2000 istället?

Många företag har idag upptäckt att en FR2000-certifiering är ett fullgott alternativ till bland annat ISO 9001 och berättigar det certifierade företaget att delta i offentliga upphandlingar och andra upphandlingar som kräver ISO 9001.

Vidare innebär en FR2000-certifiering för ditt företag inte bara ett formellt godkännande utan också en möjlighet att förbättra och optimera dina interna processer. Genom att implementera och följa de krav och riktlinjer som FR2000-standardens certifiering ställer, kan du öka effektiviteten, höja kvaliteten på dina produkter eller tjänster och därigenom stärka förtroendet hos både befintliga och potentiella kunder.

FR2000-certifieringen sträcker sig över olika branscher och sektorer och anpassar sig till olika företagsstorlekar. Oavsett om du är verksam inom tillverkning, tjänster, eller annan sektor, kan FR2000-certifieringen skräddarsys för att möta dina specifika behov och krav.

Kontakta oss för certifiering

Vill du veta mer om hur FR2000 kan vara ett bra alternativ till ISO 9001 i ert företag? Kontakta oss

Vanliga frågor och svar om ISO 9001

Implementering av ISO 9001 kan ge företaget flera fördelar, inklusive ökad kundnöjdhet, förbättrad process-effektivitet, bättre hantering av resurser, ökad konkurrenskraft på marknaden och möjlighet att delta i offentliga upphandlingar som kräver en ISO 9001-certifiering.

För att bli ISO 9001-certifierat måste ett företag först etablera och implementera ett kvalitetsledningssystem i enlighet med ISO 9001-standarden. Därefter måste organisationen genomgå en certifieringsprocess, där ett oberoende certifieringsorgan utför en granskning för att verifiera att företaget uppfyller standardens krav.

Tiden det tar att bli ISO 9001-certifierad varierar beroende på företagets storlek, komplexitet och befintliga system. Processen kan ta några månader till ett år eller mer, beroende på hur väl förberett företaget är och hur snabbt de kan implementera nödvändiga förändringar.

En ISO 9001-certifiering är vanligtvis giltig i tre år. Under den perioden genomförs regelbundna övervaknings-revisioner för att säkerställa att företaget fortsätter att uppfylla standardens krav. Efter tre år måste företaget genomgå en ny certifieringsrevision för att förnya certifikatet.

Back To Top