skip to Main Content

Ett ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete är ett strukturerat sätt att säkerställa och förbättra kvaliteten inom en organisation. I Sverige regleras detta arbete bland annat av Socialstyrelsens föreskrifter och allmänna råd (SOSFS 2011:9) som ställer specifika krav på hur kvalitetsarbete ska bedrivas inom hälso- och sjukvård, socialtjänst och verksamheter enligt LSS​.

Syfte och Mål

Syftet med ett ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete är att kontinuerligt utveckla och säkra kvaliteten i verksamheten. Detta innefattar att planera, leda, kontrollera, följa upp och förbättra verksamhetens processer och resultat. Målet är att skapa en högkvalitativ och säker arbetsmiljö som uppfyller både lagkrav och verksamhetens egna mål och ambitioner​.

Huvudkomponenter i Ledningssystemet

  1. Policy och Mål: Organisationen ska ha en tydlig policy och specifika mål för sitt kvalitetsarbete som återspeglar dess åtagande till kvalitet. Detta hjälper till att styra och fokusera arbetet.
  2. Processer och Rutiner: Definiera och dokumentera hur arbetsuppgifter ska utföras, beslut fattas och kvalitetskontroller genomförs. Detta skapar en enhetlig och förutsägbar arbetsmiljö som underlättar för medarbetarna att utföra sitt arbete korrekt och effektivt.
  3. Resurshantering: Säkerställa att nödvändiga resurser, inklusive personal, infrastruktur och arbetsmiljö, finns tillgängliga och används effektivt för att uppnå kvalitetsmålen​.
  4. Dokumentation: Tillhandahålla tydliga instruktioner och registrera utfallet av processer och kontroller för att säkerställa spårbarhet och möjliggöra ständiga förbättringar. Dokumentation är också viktig för att kunna följa upp och utvärdera kvalitetsarbetet över tid.
  5. Feedback och Uppföljning: Systematisk insamling och analys av feedback från både medarbetare och brukare för att identifiera förbättringsområden. Detta inkluderar hantering av klagomål och avvikelser samt regelbundna egenkontroller för att säkerställa att kvalitetsmålen uppnås​.

Kontinuerligt Förbättringsarbete

För att ledningssystemet ska vara effektivt krävs ett fortlöpande systematiskt förbättringsarbete. Detta innebär att kontinuerligt identifiera avvikelser, genomföra korrigerande åtgärder och revidera processer och rutiner för att förhindra att liknande problem uppstår igen. På detta sätt blir organisationen en lärande organisation som ständigt strävar efter att förbättra sin kvalitet​.

Personalens Roll

En viktig del av kvalitetsarbetet är att säkerställa att personalen har rätt kompetens och är engagerade i kvalitetsarbetet. Detta innebär regelbunden utbildning och involvering av personalen i arbetet med att identifiera och åtgärda kvalitetsproblem​.

Verktyg och Metoder

För att underlätta kvalitetsarbetet kan olika verktyg och metoder användas. Detta inkluderar både manuella system som Word och Excel samt mer avancerade digitala verktyg och system som är specifikt utformade för kvalitetsledning. Valet av verktyg beror på organisationens storlek, behov och resurser.

Utmaningar och Framgångsfaktorer

Arbetet med systematiskt kvalitetsarbete kan möta flera utmaningar, såsom motstånd mot förändring och svårigheter att upprätthålla engagemanget bland medarbetarna över tid. För att lyckas är det viktigt att ha en tydlig kommunikation, involvera hela organisationen från början och kontinuerligt arbeta med utbildning och stöd till personalen​.

Sammanfattningsvis är ett ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete avgörande för att säkerställa och förbättra kvaliteten inom en organisation. Genom att följa de riktlinjer och föreskrifter som finns kan verksamheter skapa en stabil grund för kontinuerlig förbättring och hög kvalitet.

Back To Top