skip to Main Content

ISO 45001 är en internationell standard för arbetsmiljöledningssystem och utgör en omfattande riktlinje för organisationer världen över. Målet är att skapa en säker och hälsosam arbetsmiljö genom en strukturerad och effektiv styrning av arbetsmiljöaspekter. Certifieringen sträcker sig över olika sektorer, inklusive tillverkning, tjänster, byggindustrin, och offentlig förvaltning. Oavsett företagets omfattning och bransch tillhandahåller ISO 45001 en enhetlig ram för att etablera och upprätthålla systematiskt arbetsmiljöarbete.

Vad är ISO 45001 och vad inkluderar det?

Genom att följa ISO 45001 kan organisationer etablera och upprätthålla höga standarder för att säkerställa en säker och hälsosam arbetsmiljö inom olika branscher och sektorer.

ISO 45001 omfattar följande huvudpunkter:

Ledningens engagemang: Kravet på ledningens aktiva engagemang i utvecklingen och upprätthållandet av systemet för arbetsmiljöledning för att säkerställa att säkerhetsåtgärder och hälsoskydds-åtgärder implementeras och följs konsekvent.

Identifiering av faror och riskbedömning: Systematisk hantering av faror genom identifiering och bedömning, vilket möjliggör effektiva åtgärder för att minska riskerna och skapa en säkrare arbetsmiljö.

Regelkrav och efterlevnad: Förståelse och följsamhet gentemot relevanta arbetsmiljöregler och bestämmelser för att säkerställa att organisationen arbetar i enlighet med lagstadgade krav och minimera potentiella juridiska risker.

Planering för riskhantering: Systematisk planering för att fastställa mål och processer för att hantera och minska risker i arbetsmiljön, inklusive integrering av arbetsmiljömål och åtgärdsplaner.

Resurser och kompetens: Tillhandahållande av nödvändiga resurser och utveckling av personalens kompetens för att säkerställa effektiv implementering och upprätthållande av systemets arbetsmiljöledning.

Kommunikation och medverkan: Etablerande av kommunikationskanaler och aktiv medverkan av medarbetarna för att främja en arbetskultur där säkerhet och hälsa prioriteras, samt ökad medvetenhet om arbetsmiljöfrågor.

Övervakning och utvärdering: Regelbunden övervakning och utvärdering av arbetsmiljöprestanda för att säkerställa att organisationen når sina mål och följer lagar och regler, vilket är en central del av ISO 45001.

Dokumentation och registrering: Noggrann dokumentation av processer och resultat för att säkerställa spårbarhet och underlätta revisioner enligt ISO 45001, vilket stöder transparent kommunikation om organisationens arbetsmiljöprestanda.

Fördelar och syftet med ISO 45001

ISO 45001 är en internationell standard som främjar säkrare och hälsosammare arbetsmiljö. Dess implementering möjliggör höga standarder för arbetsmiljön och minskar riskerna för olycksfall och sjukdomar. Fördelarna inkluderar förbättrad arbetsmiljö-prestanda, ökad efterlevnad av lagkrav och en förbättrad kultur av hälsa och säkerhet.

Genom att engagera ledningen och implementera systematisk riskhantering kan organisationer skapa tryggare arbetsförhållanden. ISO 45001 verkar också som en enhetlig internationell standard, underlättar global samverkan och stärker företagsryktet genom att signalera engagemang för hållbarhet och socialt ansvarstagande.

I grund och botten strävar ISO 45001 efter att integrera goda principer kring arbetsmiljön och underlättar överensstämmelser med lagar och regler. Certifiering enligt standarden blir därmed inte bara ett krav utan även ett strategiskt verktyg för organisationens långsiktiga hållbarhet och framgång.

Krav för ISO 45001 certifikat

Att erhålla ett ISO 45001-certifikat innebär att en organisation har implementerat och upprätthåller ett effektivt arbetsmiljöledningssystem (AMLS) i enlighet med de specificerade kraven i ISO 45001-standarden. Här är några övergripande krav för att uppnå och behålla ett ISO 45001-certifikat:

Utvärdering och implementering: Organisationen måste genomföra en grundlig utvärdering av sina arbetsmiljöaspekter och identifiera de relaterade farorna och riskerna.

Följa ISO 45001-standarden: Organisationen måste anpassa sitt arbetsmiljöledningssystem (AMLS) till kraven som fastställs i ISO 45001-standarden. Detta innefattar att fastställa och dokumentera policyer, procedurer och processer för att uppfylla standardens krav.

Engagemang från ledningen: Ledningen måste vara aktivt engagerad i att stödja och driva implementeringen av ledningens arbetsmiljösystem. Detta inkluderar att fastställa en tydlig arbetsmiljöpolicy och tillhandahålla nödvändiga resurser för att säkerställa effektivitet och efterlevnad.

Utbildning och medvetenhet: Organisationen bör tillhandahålla utbildning och medvetenhetshöjande åtgärder för att säkerställa att personalen förstår arbetsmiljöpolicyer, mål, processer samt deras individuella roller och ansvar.

Riskhantering: Det är viktigt att organisationen utvecklar en strukturerad process för att hantera faror och risker i arbetsmiljön.

Kommunikation och dokumentation: Organisationen bör upprätta en effektiv kommunikationsstruktur för arbetsmiljörelaterad information och dokumentera alla relevanta processer och resultat för revision och efterlevnad.

Övervakning och utvärdering: Det krävs regelbunden övervakning och utvärdering av arbetsmiljöprestanda för att säkerställa att organisationen uppfyller sina mål och att eventuella förändringar och förbättringar kan implementeras.

Revisionsprocess: En viktig del är att genomföra interna revisioner för att säkerställa att arbetsmiljöns ledningssystem fungerar enligt standarden och identifiera områden för förbättring.

Certifieringsrevision: Slutligen kommer en certifieringsrevision utföras av ett oberoende certifieringsorgan för att bedöma organisationens arbetsmiljöledningssystem och dess överensstämmelse med ISO 45001-standarden.

Kan du välja FR2000 istället?

Många företag har idag upptäckt att en FR2000-certifiering är ett fullgott alternativ till bland annat ISO 45001 och berättigar det certifierade företaget att delta i offentliga upphandlingar och andra upphandlingar som kräver ISO 45001.

Vidare innebär en FR2000-certifiering för ditt företag inte bara ett formellt godkännande utan också en möjlighet att förbättra och optimera dina interna processer. Genom att implementera och följa de krav och riktlinjer som FR2000-standardens certifiering ställer, kan du öka effektiviteten, höja kvaliteten på dina produkter eller tjänster och därigenom stärka förtroendet hos både befintliga och potentiella kunder.

FR2000-certifieringen sträcker sig över olika branscher och sektorer och anpassar sig till olika företagsstorlekar. Oavsett om du är verksam inom tillverkning, tjänster, eller annan sektor, kan FR2000-certifieringen skräddarsys för att möta dina specifika behov och krav

Kontakta oss för certifiering

Vill du veta mer om hur FR2000 kan vara ett bra alternativ till ISO 45001 i ert företag? Kontakta oss

Vanliga frågor och svar om ISO 45001

Loader image

ISO 45001 är viktig för att systematiskt hantera risker i arbetsmiljön, främja hälsosam arbetskultur och uppfylla lagkrav.

ISO 45001 ersätter OHSAS 18001 och förbättrar strukturen samt fokuserar på integration av arbetsmiljö i företagsprocesser.

Fördelar inkluderar förbättrad arbetsmiljöprestanda, minskade olycksfall, ökad efterlevnad och stärkt företagsimage.

Tiden varierar beroende på organisationens storlek och förberedelse, vanligtvis några månader till ett år.

Giltigheten varierar, vanligtvis tre år med regelbundna övervaknings-revisioner under denna period.

Back To Top