skip to Main Content

Vårt arbete är en central del av våra liv och utgör en betydande del av vår vardag. För att skapa en sund och hållbar arbetsmiljö är det nödvändigt att systematiskt analysera och förbättra arbetsförhållandena. En metod som har fått ökad uppmärksamhet och erkännande är Systematiskt Arbetsmiljöarbete, känt som SAM. SAM är inte bara en regelbok eller en checklista; det representerar en helhetsstrategi för att främja hälsa, säkerhet och trivsel på arbetsplatsen.

SAM för en bättre arbetsmiljö!

En sund arbetsmiljö är inte bara en önskan utan en grundläggande rättighet för varje arbetstagare. För att säkerställa att arbetsplatsen inte bara uppfyller lagliga krav utan också skapar välmående och produktivitet är SAM en nödvändig metod. Här är några avgörande skäl till varför SAM är fördelaktigt och varför det är en oumbärlig del av ett framgångsrikt företagsarbete.

Förebyggande åtgärder: SAM fokuserar på att förebygga risker innan de blir problem, vilket skapar en säkrare arbetsmiljö och undviker akuta situationer.

Höjd produktivitet: En trygg och hälsosam arbetsmiljö ökar medarbetarnas produktivitet och effektivitet.

Lagkrav och efterlevnad: SAM säkerställer efterlevnad av arbetsmiljölagar och skapar en kultur av ansvarstagande och omsorg.

Förbättrad hälsa: Minskad risk för skador och sjukdomar leder till lägre sjukfrånvaro-relaterade kostnader och bättre långsiktig hälsa för medarbetarna.

Företagsimage och attraktivitet: Engagemang i SAM stärker företagets image och attraherar talangfulla medarbetare, vilket skapar en positiv arbetsmiljö och företagskultur.

Viktiga delar i systematiskt arbetsmiljöarbete

“Sam-hjulet” är en modell som används för att skapa en strukturerad och kontinuerlig process för att förbättra arbetsmiljön på arbetsplatsen. Modellen hjälper organisationer att systematiskt identifiera, analysera och åtgärda arbetsmiljörelaterade frågor.

SAM-hjulet består vanligtvis av olika steg, och varje steg representerar en viktig fas i det systematiska arbetsmiljöarbetet. Hjulet kan variera något beroende på vilken metod eller modell som används, men generellt sett inkluderar det följande faser:

Undersök: Identifiera och förstå arbetsmiljön genom att genomföra en noggrann undersökning. Detta inkluderar att kartlägga arbetsplatsen, arbetsuppgifter och olika arbetsmoment. Syftet är att skapa en övergripande förståelse för de faktorer som kan påverka arbetsmiljön, inklusive fysiska, kemiska, biologiska, ergonomiska och psykosociala aspekter.

Riskbedöm: Bedöm de identifierade riskerna noggrant. Detta steg involverar att utvärdera sannolikheten för skador eller ohälsa relaterade till de identifierade riskerna. Genom att bedöma riskerna kan organisationen prioritera och fokusera på de områden som kräver mest uppmärksamhet och åtgärder.

Åtgärda: Utveckla och genomför konkreta åtgärder för att minimera eller eliminera de identifierade riskerna. Åtgärderna kan vara varierande och inkludera förändringar i arbetsprocesser, användning av skyddsutrustning, utbildning eller andra preventiva åtgärder. Målet är att skapa en säkrare och hälsosammare arbetsmiljö.

Kontrollera: Efter att åtgärderna har implementerats är det viktigt att regelbundet följa upp resultaten. Utvärdera effektiviteten av åtgärderna och se till att de har haft önskad effekt. Om det behövs görs ytterligare justeringar eller förbättringar för att säkerställa en kontinuerlig och långsiktig förbättring av arbetsmiljön.

Genom att systematiskt genomföra dessa fyra steg skapar organisationer en strukturerad och proaktiv process för att hantera arbetsmiljön på ett hållbart sätt. Detta gör att företaget kan förebygga skador, minska risker och skapa en trygg och hälsosam arbetsplats för sina anställda.

Systematiskt arbetsmiljöarbete - SAM

SAM gynnar både arbetsgivare och anställda

Genom att införa systematiskt arbetsmiljöarbete och främja ett nära samarbete mellan arbetsgivare och anställda skapas en dynamik som gynnar både företaget och dess arbetskraft. Det gemensamma arbetet skapar en fördjupad förståelse för arbetsmiljöfrågor och skapar en arbetskultur präglad av ömsesidig respekt och ansvar.

Det öppna samtalet och samarbetet mellan arbetsgivare och anställda minskar risken för konflikter. Genom att integrera de anställdas specifika kunskap om sina arbetsuppgifter och arbetsmiljön i SAM-processen utnyttjar arbetsgivaren en breddad expertis för att effektivt hantera och minimera arbetsmiljörisker.

Det positiva resultatet av detta samarbete är en arbetsmiljö där anställda känner sig hörda och där deras välbefinnande prioriteras. Detta skapar en hälsosam och trygg arbetsplats, vilket i sin tur leder till bland annat ökad produktivitet, såväl som minskad sjukfrånvaro.

En väl fungerande SAM-process, understödd av samarbete, bidrar på så sätt till en positiv företagskultur och stärker företagets image. Det attraherar och behåller talangfulla medarbetare och skapar långsiktig framgång.

Var kommer FR2000 in i bilden?

FR2000 är en bra bas-certifiering och kan många gånger vara ett bra alternativ till ISO- 9001, 14001 och 45001 och går givetvis att kombinera med ISO 3834 som kan vara ett nödvändigt certifikat i just ert företag. Dessutom uppfyller man krav ett i SAM.

Kontakta oss gärna för mer information om FR2000.

Back To Top