skip to Main Content

Miljöaspekt: Definition

Miljöaspekten avser den del av en organisations aktiviteter, produkter eller tjänster som kan interagera med miljön. Enkelt uttryckt är det sättet en verksamhet påverkar miljön, antingen positivt eller negativt. Exempel inkluderar utsläpp till luft, vattenförorening, energianvändning eller avfallshantering. Förståelse av dessa aspekter är grundläggande för att kunna arbeta med miljöfrågor på ett meningsfullt sätt.

Back To Top