skip to Main Content

Miljöaspektsregister och Miljöaspektslista

Miljöaspektsregister

Ett miljöaspektsregister är en dokumenterad information som detaljerat listar och beskriver en organisations miljöaspekter. Registret fungerar som en databas över hur olika verksamhetsområden och processer inom organisationen interagerar med och påverkar miljön. Genom att upprätta ett sådant register kan företag ha en tydlig överblick över sina miljöpåverkande faktorer och prioritera vilka områden som behöver särskild uppmärksamhet.

Miljöaspektslista

Medan ett register är en detaljerad databas, är en miljöaspektslista en mer kondenserad version som ofta kategoriserar och listar de identifierade miljöaspekterna. Listan kan vara hierarkisk och prioritera aspekterna baserat på deras betydelse eller potential att orsaka miljöskador. Denna lista är viktig för snabb översikt och beslutsfattande.

Läs även om Miljöaspekt: Definition här!

Back To Top