skip to Main Content

Miljöaspekter: Bedömning

För att hantera miljöaspekter effektivt måste organisationer genomföra regelbundna bedömningar. Bedömningen innebär att man analyserar och värderar den potentiella inverkan varje aspekt kan ha på miljön. Detta innebär ofta att man tar hänsyn till frekvensen av exponeringen, den potentiella skadans omfattning och sannolikheten för att skadan ska inträffa.

Bedömningen hjälper företag att identifiera vilka miljöaspekter som är mest betydande och vilka åtgärder som behöver vidtas för att förhindra eller minimera negativ påverkan.

Back To Top