skip to Main Content

Vad är ISO 9001

I en värld där konsumenterna kräver konsekvens och pålitlighet från produkter och tjänster, har kvalitetsledningssystem blivit centralt för företagens framgång. ISO 9001, som är den mest erkända standarden inom detta område, hjälper organisationer att upprätthålla och förbättra kvaliteten på sina produkter och tjänster, vilket resulterar i ökat förtroende bland intressenter och kunder. Men vad innebär det egentligen att vara ISO 9001-certifierad?

Vad är ISO 9001?

ISO 9001 är en internationell standard för kvalitetsledningssystem. Den fastställs av International Organization for Standardization (ISO) och syftar till att hjälpa organisationer att säkerställa att de uppfyller kundernas och andra intressenters krav i relation till produkten eller tjänsten som erbjuds, samtidigt som de uppfyller statliga och regulatoriska krav relaterade till produkten.

Vad innebär ISO 9001 för användaren?

Att vara ISO 9001-certifierad innebär att en organisation har etablerat ett systematiskt och processinriktat tillvägagångssätt för att förvalta och förbättra kvaliteten på sina produkter eller tjänster. Det betyder att organisationen:

  • Följer internationellt erkända bästa praxis inom kvalitetsledning.
  • Har genomgått en tredjepartsrevision för att bekräfta att den uppfyller ISO 9001-kraven.
  • Har en tydlig struktur för att identifiera och uppfylla kundernas krav och förväntningar.
  • Är dedikerad till ständig förbättring genom regelbunden översyn av sina processer och resultat.

ISO 9001 är mer än bara en certifikat på väggen. Det är ett erkännande av ett företags engagemang för kvalitet, en demonstration för intressenter om organisationens förmåga att leverera konsekvent och pålitligt, och ett verktyg för ständig förbättring och innovation. Genom att följa denna standard visar företag att de tar sitt ansvar för kvalitet på allvar.

Back To Top