skip to Main Content

Vad innebär ISO 9001 Krav?

ISO 9001 ställer en rad specifika krav som organisationer måste uppfylla för att bli certifierade. Dessa krav kan sammanfattas i några huvudpunkter:

  1. Engagemang från ledningen: Ledningen måste visa ett klart engagemang för kvalitetsledningssystemet, sätta tydliga policyer, säkerställa att resurser finns tillgängliga och fastställa klara mål.
  2. Kundfokus: Organisationen måste visa att den förstår sina kunders behov och strävar efter att uppfylla dessa behov.
  3. Processansats: Alla aktiviteter och resurser ska ses som delar av en process. Genom att förstå och kontrollera dessa processer kan organisationen säkerställa att systemet fungerar effektivt.
  4. Ständig förbättring: Organisationen bör ha en ständig strävan efter förbättring av sitt kvalitetsledningssystem.
  5. Faktabaserat beslutsfattande: Alla beslut ska baseras på analys och utvärdering av data och information.
  6. Relation med leverantörer: Organisationen och dess leverantörer är ömsesidigt beroende av varandra, och deras relation ska gynna båda parter.
Back To Top