skip to Main Content

ISO-certifieringar spelar en avgörande roll inom företagsvärlden och är det som mäter organisationens engagemang för kvalitet och processer. Dessa certifieringar – fastställda av den internationella organisationen för standardisering (ISO), fungerar som internationellt accepterade kännetecken som stödjer företag att upprätthålla högsta standarder inom sina verksamhetsområden.

Vad är en ISO-certifiering?

En ISO-certifiering är en formell bekräftelse från en oberoende certifieringsorganisation om att en organisation har implementerat och upprätthåller ett effektivt system för kvalitetsstyrning eller andra standardiserade processer. Dessa certifieringar sträcker sig över olika områden, såsom: kvalitetshantering, miljöansvar, informationssäkerhet, brandskyddsarbete och arbetsmiljö.

För att erhålla en ISO-certifiering måste organisationer genomgå en noggrann utvärderingsprocess. Detta innefattar vanligtvis en omfattande granskning av företagets processer och dokumentation för att säkerställa att de överensstämmer med de specifika krav som fastställts av relevanta ISO-standarder. Genom att genomgå denna certifieringsprocess kan organisationer förbättra sin operativa effektivitet och även visa engagemang för hög kvalitet och internationell överensstämmelse.

När behövs en ISO-certifiering?

En ISO-certifiering behövs oftast när en organisation strävar efter att upprätthålla och demonstrera höga standarder inom olika områden av sin verksamhet. Här är några situationer och scenarier där en ISO-certifiering kan vara särskilt viktig:

Krav från kunder eller affärspartners:

Många företag kräver ISO-certifiering för att säkerställa leverantörers följsamhet med höga standarder.

Internationell handel:

ISO-certifiering underlättar gränslös verksamhet och ökar förtroendet på global nivå.

Förbättring av interna processer:

Organisationer söker ISO-certifiering som en extern bekräftelse på sina ansträngningar att förbättra interna processer.

Rättsliga och reglerande krav:

Vissa branscher kräver ISO-certifiering för att uppfylla lagliga och reglerande standarder.

Förtroende hos intressenter:

ISO-certifiering stärker förtroendet hos kunder, investerare och anställda genom att visa engagemang för höga standarder och ständig förbättring.

Vilken ISO Certifiering behöver jag?

Att avgöra vilken ISO-certifiering som är relevant för din verksamhet beror på branschspecifika behov och mål. För att få mer detaljerad information om varje specifik ISO-certifiering och dess tillämpning inom olika branscher, rekommenderas att besöka den officiella webbplatsen för International Organization for Standardization (ISO) eller konsultera auktoriserade certifieringsorgan. Längre ner på sidan kan du läsa mer om specifika ISO certifikat. Du kan även välja oss på FR2000 som erbjuder ledningssystem anpassat för mindre och medelstora företag!

Fördelar med ISO-certifiering

ISO-certifieringar erbjuder företag och organisationer en mängd fördelar genom att etablera och upprätthålla höga standarder inom olika områden. Genom att följa internationellt erkända standarder för kvalitet, miljö, och informationssäkerhet stärker organisationen sin trovärdighet och konkurrenskraft. Certifieringarna underlättar internationell handel och möter kundernas krav, vilket ökar företagets marknadsandelar. Dessutom främjar de hållbarhet och skapar en säker arbetsmiljö, vilket resulterar i ökat förtroende från intressenter och ökad långsiktig hållbarhet. Genom att investera i ISO-certifieringar positionerar sig företag som pålitliga och ansvarsfulla aktörer på den globala scenen.

Värt att notera är att du får samma fördelar vid FR2000 certifiering som ISO.

Kostnad och krav för en ISO-certifiering

Kostnaden för ISO-certifieringar varierar beroende på flera faktorer, inklusive företagets storlek, typ av verksamhet, antal anställda och den specifika ISO-standarden som efterfrågas. Mindre företag kan förvänta sig lägre kostnader jämfört med större organisationer med komplexa processer.

De grundläggande kostnadselementen inkluderar:

Certifieringsavgifter:

Dessa är kostnaderna för den faktiska certifieringsprocessen och varierar beroende på det certifieringsorgan som används.

Implementeringskostnader:

Företaget kan behöva göra investeringar för att anpassa sina processer och system för att uppfylla ISO-standardens krav.

Intern och extern resurskostnad:

Tiden och arbetskraften som företaget investerar i certifieringsprocessen, samt eventuella kostnader för att anställa externa experter eller konsulter.

Underhållsavgifter:

Vissa certifieringar kräver regelbundna årliga eller periodiska återcertifieringar, vilket också medför kostnader.

Vilka ISO standarder är de vanligaste?

De tre vanligaste ISO-certifieringarna som fokuserar på kvalitet, miljö och arbetsmiljö är ISO 9001, ISO 14001 och ISO 45001.

ISO 9001 – Kvalitetsledningssystem:

ISO 9001 fastställer standarder för ett effektivt kvalitetsledningssystem. Certifieringen syftar till att säkerställa att organisationer levererar produkter och tjänster som uppfyller eller överträffar kundens förväntningar. Genom att implementera ISO 9001 kan företag förbättra sina processer, öka kundtillfredsställelse och uppnå ökad effektivitet.

ISO 14001 – Miljöledningssystem:

ISO 14001 fokuserar på miljöansvar genom att fastställa standarder för ett effektivt miljöledningssystem. Certifieringen hjälper organisationer att identifiera, styra och minska sina miljöpåverkningar. Genom att följa ISO 14001 kan företag minska sina koldioxidutsläpp, energiförbrukning och resursanvändning, vilket leder till en mer hållbar verksamhet.

ISO 45001 – Arbetsmiljöledningssystem:

ISO 45001 är inriktad på arbetsmiljö och syftar till att skapa en säker och hälsosam arbetsplats. Certifieringen hjälper organisationer att hantera arbetsmiljörisker, minska olycksfall och förbättra de anställdas välbefinnande. Genom att följa ISO 45001 kan företag uppnå bättre arbetsmiljöstandarder och därigenom öka produktiviteten och minska sjukfrånvaron.

Dessa tre standarder, ISO 9001, ISO 14001 och ISO 45001, representerar grundpelarna för företagsstrategier inom kvalitet, miljö och arbetsmiljö och fungerar som viktiga verktyg för att stärka organisationers hållbarhet och konkurrenskraft.

FR2000 istället för ISO-certifiering

FR2000 är en kravstandard för ledningssystem för kvalitet, miljö och arbetsmiljö. Standarden bygger på principerna i ISO-standarderna 9001, 14001 och 45001 och innehåller krav på policy, mål och handlingsplaner, lagar och andra krav, marknad och försäljning, utveckling, inköp, produktion, leverans, interna revisioner, avvikelsehantering och förbättringar samt ledningens genomgång.

FR2000 är etablerat sedan 25 år och innehållet är baserat på flera decenniers erfarenhet av effektivt företagande. Efter rättslig prövning vid flera tillfällen har det bekräftats att FR2000 är likvärdig med ISO i samband med upphandlingar. Läs mer om vårt Ledningssystem.

Söker du information kring en specifik ISO standard?

Söker du information om olika ISO-standarder? Nedan kan du läsa mer om olika ISO-standarder och förstå allt från deras innebörd till krav och fördelar. Klicka på respektive länk för att utforska mer om varje ISO-standard:

• ISO 13485
ISO 14000 & ISO 14001
• ISO 14971
• ISO 17025
• ISO 20022
• ISO 21434
• ISO 22000
• ISO 22301
• ISO 26000
• ISO 26262
• ISO 27000, ISO 27001 & ISO 27002
• ISO 2768 & ISO 2768-m
• ISO 27701
• ISO 31000
• ISO 3166
ISO 3834
• ISO 4014
• ISO 4032
• ISO 45000 & ISO 45001
• ISO 4762
• ISO 55000 & ISO 50001
• ISO 7089
• ISO 7380
• ISO 8601
ISO 9000 & ISO 9001
• ISO-8859-1

Back To Top